NHỮNG BỆNH THƯỜNG GẶP CỦA CÁ DĨA: BỆNH ĐỤC MẮT

Trong bài viết này, cách nhận biết và trị bệnh đục mắt (bệnh nấm ở mắt) cho cá Dĩa là theo kinh nghiệm & phương pháp tại Discus House – không áp dụng cho...

NHỮNG BỆNH THƯỜNG GẶP CỦA CÁ DĨA: BỆNH NẤM

Trong bài viết này, cách nhận biết và trị bệnh nấm cho cá Dĩa là theo kinh nghiệm & phương pháp tại Discus House – không áp dụng cho những nguồn cá tại những...

NHỮNG BỆNH THƯỜNG GẶP CỦA CÁ DĨA: BỆNH GHẺ LỠ

Trong bài viết này, cách nhận biết và trị bệnh ghẻ lỡ cho Cá Dĩa là theo kinh nghiệm & phương pháp tại Discus House – không áp dụng cho những nguồn cá tại...

NHỮNG BỆNH THƯỜNG GẶP CỦA CÁ DĨA: BỆNH SÌNH BỤNG

Trong bài viết này, cách nhận biết và trị bệnh sình bụng cho Cá Dĩa là theo phương pháp tại Discus House – không áp dụng cho những nguồn cá tại những trại...